Regelgeving en veiligheid

De voorschriften

 1. De vzw Skydive Spa bevordert via zijn activiteiten de beoefening van het sportparachutespringen in elk van zijn disciplines (Initiatie tot springen - Relatieve vlucht - C.R.W. - Voltige - Vrije stijl - P.A. of elke andere nieuwe discipline).
 2. De door de club voor de opleiding gebruikte parachutes (hoofd- en reserveparachutes) zijn van het vleugeltype en alle uitrusting is voorzien van een AAD. Er is geen initiatie op ronde parachutes voorzien. Elke skydiver, lid van de Skydive Spa, moet op het ogenblik van zijn inschrijving bij de club kennis hebben genomen van dit huishoudelijk reglement en zich ertoe verbonden hebben zich eraan te houden. Daartoe wordt een exemplaar zichtbaar opgehangen aan de kleppen van de Para-club. Parachutisten die de club passeren zullen dit reglement op dezelfde wijze naleven.
 3. Alle parachutisten die deelnemen aan de Skydive Spa activiteiten verbinden zich ertoe de reglementen van de Fédération Aéronautique Internationale (F.A.I.) en de Fédération Wallonne des Clubs de Parachutisme te respecteren.
  1. Sinds haar oprichting wordt Skydive Spa bestuurd door een Raad van Bestuur (RvB) die bestaat uit leden die op de Algemene Vergadering worden verkozen.
  2. Jaarlijks wordt vóór 31 maart een Algemene Vergadering (ALV) gehouden. Tijdens deze vergadering wordt verslag uitgebracht over de resultaten van het afgelopen seizoen, over de situatie van de club op sportief en financieel gebied en over de projecten en toekomstperspectieven die van belang zijn voor de leden.
  3. Om te mogen stemmen op de algemene vergadering, moet je lid zijn van Skydive Spa en van de Waalse Federatie van Skydive Clubs en tijdens het voorbije seizoen minstens één sprong hebben gemaakt in het kader van de activiteiten van de club of actief deelnemen aan het leven van de club.
 4. Aangezien de Skydive Spa een zuiver sportieve club is, zijn politieke of religieuze discussies of propaganda niet toegestaan.
 5. Aangezien de Skydive Spa gelegen is op een domein van het Waalse Gewest, zullen de leden van de club de installaties respecteren en zich schikken naar de richtlijnen en opmerkingen van de beheerders van het terrein.
  Elke inbreuk zal streng bestraft worden door de Raad van Bestuur.
 6. Om één of meerdere sprongen te mogen maken in het kader van de activiteiten die door de Skydive Spa worden georganiseerd of door haar worden ondersteund, moet de parachutist zowel vanuit medisch oogpunt als vanuit het oogpunt van verzekering, brevet en clublidmaatschap in orde zijn. Hij/zij moet voldoen aan de geldende voorschriften betreffende de progressie en de toekenning van de verschillende brevetten voor parachutespringen.
 7. Een parachutist mag zich niet melden voor het instappen met de bedoeling een sprong te maken als hij/zij alcoholhoudende drank of drugs heeft gebruikt of onder invloed is van medicijnen die zijn/haar fysieke en/of mentale vermogen kunnen verminderen.
 8. De hoofdinstructeur (of zijn vervanger) moet de parachute die voldoet aan de beschrijving in punt 8 van deze regels verbieden te springen of van de lopende sessie uitsluiten.
  1. De hoofdinstructeur (of zijn plaatsvervanger) kan de jumping opschorten of stoppen wanneer hij meent dat de omstandigheden dit rechtvaardigen.
  2. De hoofdinstructeur (of zijn vervanger) kan iedere parachutist verbieden gebruik te maken van enig materiaal en/of uitrusting indien hij van mening is dat de parachutist niet in staat is dit materiaal en/of deze uitrusting te gebruiken, of dat het niet voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden die voor parachutespringen vereist zijn.
  3. Alle uitrusting moet ten minste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd door een erkend Rigger.
  4. De reserveparachute moet door een bevoegd persoon zijn geopend, ontlucht en opnieuw ingepakt vóór de uiterste inpakdatum (1x/jaar). Een parachutist wiens reserveparachute niet in orde is met de verpakking zal deze uitrusting niet mogen gebruiken.
  5. Iedere gebruiker van een persoonlijke parachute verbindt zich ertoe een uitrusting te gebruiken die de jaarlijkse keuring door een erkend tuig heeft ondergaan, alsmede een reserveparachute om verpakt te worden, overeenkomstig de voorschriften van de federatie die zijn vergunning heeft afgegeven. Hij moet documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan.
  6. Elke uitwisseling van parachutes tussen parachutisten moet worden goedgekeurd door de hoofdinstructeur (of een assistent-instructeur) die, indien nodig, de parachutist die de nieuwe uitrusting aanneemt, zal laten testen of omscholen in het gebruik van het nieuwe openingssysteem.
  7. De hoofdinstructeur (of zijn plaatsvervanger) kan iedere parachutist die door zijn gedrag zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, verbieden te springen of van de lopende sprongsessie uitsluiten.
  8. Een eventueel springverbod of uitsluiting van de jumping kan eventueel gevolgd worden door een tijdelijke of permanente uitsluiting van de activiteiten van de club.
 9. Van iedere parachutist wordt verwacht dat hij weet hoe een persoonlijke parachute moet worden ingepakt en dat hij deze veilig kan inpakken.
 10. Reserveparachutes in verenigingsuitrusting mogen alleen worden ingepakt door de hoofdinstructeur, assistent-instructeurs of andere personen die daartoe bij besluit van de hoofdinstructeur geschikt en aangewezen worden geacht.
 11. Clubmateriaal wordt aan de gebruiker overhandigd tegen een borgsom door de hoofdinstructeur, een assistent-instructeur of een andere daartoe aangewezen persoon. De gebruiker van clubmateriaal is verantwoordelijk voor elk verlies of beschadiging indien dit te wijten is aan zijn/haar nalatigheid of duidelijke wil. In dat geval dient hij/zij zorg te dragen voor de vergoeding van eventueel aan het materiaal uit te voeren reparaties..
 12. Roken is ten strengste verboden in de vouwruimte.
 13. De prijs en de voorwaarden voor het springen worden aan het begin van het seizoen vastgesteld, maar kunnen in de loop van het seizoen door de Raad van Bestuur worden herzien.
 14. De prijs en de voorwaarden voor het springen worden aan het begin van het seizoen vastgesteld, maar kunnen in de loop van het seizoen door de Raad van Bestuur worden herzien.
 15. In het belang van de veiligheid moet schade aan clubmateriaal onmiddellijk aan een clubofficial worden gemeld.
 16. Van elke parachutist die zijn of haar progressie heeft voltooid, wordt verwacht dat hij of zij zelfstandig kan loslaten. Het automatisch loslaten van leerlingen mag alleen worden uitgevoerd door een instructeur of door een parachutist die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd als releaser en die bekend is met het veiligheidssysteem dat in de club wordt gebruikt en het gebruik ervan.
 17. De aard van de progressie wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Zij kan te allen tijde volgens dezelfde procedure worden gewijzigd.
 18. De punten waarin de voorwaarden voor toelating tot de Skydive Spa, het type progressie dat aan de leerlingen wordt opgelegd en de na te leven veiligheidsregels worden gespecificeerd, zullen worden opgenomen in de bijlagen bij het huishoudelijk reglement.
 19. De Raad van Bestuur kan te allen tijde wijzigingen in dit huishoudelijk reglement aanbrengen.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.

De veiligheidsregels : be safe!

Veiligheid op de grond

 • roken is niet toegestaan in de hangar of bij de valschermen en parachutes.
 • Het is verboden alcohol of andere verdovende middelen voor en tijdens de jump
 • Minimaal 10 minuten voor het vertrek van het vliegtuig ingeschreven zijn
 • 10 min gesprek = passen, uitrusting controleren (door een instructeur als je minder dan 20 sprongen hebt), controleren, afdalen naar boarding (voorbereiding van exit order)
  eenmaal geland, nooit de baan oversteken, je moet er omheen. Houd ook een afstand van 50 meter van de baan.

 • na de landing bent u niet alleen, kijk omhoog om de landing van een andere skydiver niet te hinderen.

 • Voordat u de taxibaan oversteekt, kijk naar links en rechts om er zeker van te zijn dat de taxibaan vrij is (voorrang voor vliegtuigen

 • als u het onderwerp bent van een opmerking van de TD of een personeelslid, gelieve u daaraan te houden. De TD of het personeel zal zo nodig redenen geven.

Veiligheid in het vliegtuig

 • stel de uitstapvolgorde vast voordat het vliegtuig aankomt
  ken de landingsrichting alvorens in het vliegtuig te stappen
 • Groepssprongen (vanaf 2): check kwalificaties (WARP, FF certificaten...)
 • Zitten in de volgorde van uitgang behalve indien nodig in de 3de lijn naast de tandems
 • Gordel en helm verplicht tot 500 m
 • de veiligheidsregels voor een nooduitgang kennen:
  > onder 500m: crash positie,
  > van 500m tot 900m: exit en reserve actie,
  > van 900m tot 4000m: normale uitgang
 • Het is belangrijk om je 10 minuten voor de exit voor te bereiden (bril, helm, alti check,)
 • Verplichte simulatie van de "Release/Reserve" procedure voor de sprong.
 • beginners: vraag een gekwalificeerde instructeur naar de releasetijd.
 • als je merkt dat er te veel wolken zijn, is het beter om de groepen op te splitsen om de veiligheid in de val te garanderen (max 2 personen)
 • rood licht: open de deur
 • groen licht: uitstappen zonder te wachten (vergeet niet dat u niet alleen in het vliegtuig bent)
  bij het uitstappen niet te veel opwaartse impuls geven ( naar achter springen)

Veiligheid tijdens de vrije val

 • controleer regelmatig je hoogte (check alti)
 • wees je bewust van de snelheidsverschillen die bepaalde posities kunnen veroorzaken (wees je bewust van de graviteiten die dit met zich mee kan brengen)
 • passage door de wolken: blijf ter plaatse, om botsingen te vermijden, indien geen zicht voor 1200m, drift 5 sec en trek.
 • .wees voorzichtig met de scheidingen: pauzeer (maximaal) uiterlijk op 1500m om tijd te hebben om een redelijke afstand tussen elke para te krijgen (als je de scheidingshoogte moet verhogen, doe dat dan).
 • Open de parachuut op 1000 m ( sommige chute's vragen meer dan 300 m om te openen)

open niet je  parachuut als je vlak boven of onder een andere parachutist bent

Veiligheid onder de parachuut

Let op je bent niet de enige parachutist in de lucht!

Zorg dat je altijd zicht hebt op je medespringers alvorens een manouvre te beginnen

 • APO : altitude, position, orientation voor iedere maneuvre.
 • als je snel moet draaien om iemand te ontwijken, draai naar rechts
 • Let op de andere voor je je vlucht begint
 • Het voor de start gegeven circuit en de landingsrichting moeten worden gerespecteerd. (pijl)
Copyright © 2014 - 2022 Skydive Spa • Aérodrome de Spa La Sauvenière • B-4900 SPA | Website by Zzam.be