Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de deelname aan een tandempassagiersprong

1.  Het contract met Skydiving Promotion scrl gaat in op het moment van ondertekening van de betaling van de cadeaubon/sprong. 
 
2. a) Het contract is in principe geldig tot na uitvoering van de tandemsprong, maar met een maximale duur tot 31.12 in het volgend jaar na tekening. Is de sprong op dit moment niet uitgevoerd is Skydiving Promotion Srl  / Skydive Spa vrij van alle verplichtingen. 
2. b) Tijdens de duur van het contract gelden de voorwaarden: wil de passagier van het contract terugtreden wordt binnen de eerste 14 dagen het geheel bedrag door Skydiving Promotion / Skydive Spa terugbetaald. Tot de dertigste dag wordt het al betaalde bedrag met aftrek van 25,- Euro administratieve kost per tandem terugbetaalt. Na afloop van deze periode bestaat er geen recht op terugbetaling. Cadeaubonnen zijn niet nominatief en kunnen door andere personen worden gebruikt. 
 
3. Het recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling vervalt echter als de tandempassagier de sprong heeft aangetreden maar de uitvoering geweigerd heeft. De tandemsprong geldt als aangetreden zodra de passagier samen met de tandem piloot in het vliegtuig is gestapt en het vliegtuig is gestart. In dit geval heeft Skydiving Promotion Srl aan de contractuele verplichting voldaan. 
 
4. De tandemsprong wordt door een ervaren en speciaal voor het tandempassagier-springen opgeleide en gecertificeerde instructeur uitgevoerd. Alle gebruikte systemen zijn met een moderne AAD uitgerust, een redding systeem dat in het geval van niet activeren van de hoofdparachute automatisch en op veilige hoogte de reserve activeert. Het reservevalscherm is evenals het hoofdvalscherm een modern rechthoekig en bestuurbaar valscherm die aan dezelfde eisen als het hoofdvalscherm voldoet. 
 
5. Het risico op een ongeval is bij een tandempassagier sprong op grond van de kwalificatie van de tandempiloot en de gebruikte uitrusting zeer gering. Toch kan zelfs bij een optimaal verlopende sprong een blessure niet worden uitgesloten, bijvoorbeeld door een slechte lichaamshouding bij de landing of door plotseling optredende verandering in de weersomstandigheden zoals wind. Skydiving Promotion sluit voor elke tandem passagier een beperkte aansprakelijkheid- en ongeval verzekering af. 
 
6. a) De tandempiloot is door een aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade-eisen tegen hem, als verantwoordelijke voor schade die door zijn nalatigheid is ontstaan, verzekerd. Ook de houder van het vliegtuig en de besturende piloot zijn binnen de wettelijke regels tegen aansprakelijkheid verzekerd.
6. b) De tandempassagier ontbindt de tandem piloot, de houder van het valschermsysteem, de piloot, de houder van het vliegtuig, Skydiving Promotion/ Skydive Spa en hen stafleden van elke aansprakelijkheid (binnen de wettelijke grenzen), die de verzekeringsdekking zoals genoemd onder 6a) overschrijden. 
 
7. De indeling en uitvoering van de tandemsprong is aan Skydiving Promotion Srl, en door hun aangewezen personen voorbehouden. Met wacht- of uitvaltijden moet op grond van weersomstandigheden en beschikbare capaciteit altijd rekening worden gehouden. Wij wijzen er met nadruk op dat er geen recht op uitvoering van de sprong op een bepaalde datum of tijdschip bestaat. Afspraken m.b.t. een uitvoering van de sprong zijn niet bindend. In het slechtste geval zijn meerdere verplaatsingen naar het vliegveld noodzakelijk. 
De tandempassagier aanvaard dat zowel de verplichtingen van Skydiving Promotion tegenover Skydive Spa en hun leden en andere sportparachutisten als ook een veilige en soepele afloop van de activiteiten voorrang op de wensen van de tandempassagier kan hebben. 
 
8. De tandempassagier bevestigt dat hij aan de medische criteria van de Belgische valschermsport federatie voldoet. Verder zijn alle factoren of omstandigheden die invloed op de uitvoering van de tandemsprong kunnen hebben van tevoren met de tandempiloot te bespreken.
 
9. a) Skydiving Promotion Srl is bevoegd een tandempassagier te weigeren indien hiervoor belangrijke redenen zijn, met name indien er een veiligheidsrisico bestaat. In dit geval wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald. 
9. b) Wordt de tandempassagier geweigerd om een reden, waarvoor hij zelf verantwoordelijk is, dan bestaat geen recht op terugbetaling. Dit geldt b.v. bij Inbreuk tegen het luchtvaartreglement of vliegveld reglement Inbreuk tegen instructies of regels van Skydiving Promotion en hun medewerkers Bedreiging van de eigen veiligheid en de veiligheid van derden. 
 
11. De tandempassagier gaat ermee akkoord dat de bij aanmelding verstrekte informatie elektronisch wordt opgeslagen en als nodig voor de verdere afhandeling van financiële transacties of verzekeringskwesties aan het betreffende betalingsinstelling of verzekering worden doorgegeven. Indien een tandem passagier video of video- en foto-opnames geboekt heeft, kunnen deze door Skydiving Promotion voor promotie doelen worden gebruikt.
 
12. Overige overeenkomsten of afspraken die van de algemene voorwaarden afwijken, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Voor het geval dat een van de contractuele voorwaarden/regels ongeldig is, treedt een van de andere regelingen in kracht welke de ongeldige regeling m.b.t. inhoud kan vervangen. Bij ongeldigheid van een enkele regel blijven alle anderen regels en overeenkomsten geldend. 
 
13. Toestemming mbt fotos en videos genomen door Skydiving Promotion/Skydive Spa.
Ik bevestig mijn toestemming te worden gefotografeerd en gefilmd als onderdeel van de diverse montages en/of opnames van Skydiving Promotion/Skydive Spa.
Ik erken ook dat uw werknemers, ondersteuners en licentiehouders de durende recht hebben om deze media op verschillende manieren te gebruiken en dat ze in de toekomst verder kunnen worden ontwikkeld. Alle video's, stilstaande beelden en animaties, alsmede opnames voor sound tracks dat u van mij of mijn stem heeft, het gebruik van mijn naam of foto mag gebruikt wordjen als onderdeel van de tentoonstelling, reclame of elk ander gebruik.
Ik zal niet vragen voor schadeloosstelling van de makers/producenten voor mijn betrokkenheid bij dit project. Ik zal zelf geen kopie voor commerciële doeleinden zoals uitzending, online streaming of enige andere video/DVD-output gebruiken. 
 
14. Verwerking van persoonsgegevens: 
       Persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden met het oog op het opstellen en uitvoeren van dit contract worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In dit verband bevestig ik dat mij de specifieke documentatie is getoond, met inbegrip van een verzoek om toestemming en een "privacy beleid", die ik naar behoren heb gelezen.
 
15. Voor alle onderdelen van dit contract is de belgische wetgeving van toepassing. 
 
Om geschikt voor parachute sprongen te worden verklaard, moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen.
 
 1. Een algemene goede conditie. Het is niet noodzakelijk buitengewone spierontwikkeling te hebben. Bij neiging tot overwicht wordt de situatie op mogelijke functionele gevolgen hiervan beoordeelt.
 2. De buik moet gezond en stevig zijn. Liesbreuk, zwaktes of letsels van de buik, die niet verenigbaar zijn met de inspanningen van het parachutespringen zijn contra-indicaties. De laatste chirurgische ingreep moet dus langer dan 3 maanden geleden zijn. 
 3. Chirurgische ingrepen op de bloedsomloop (slagaders of bloedcirculatie van de onderste ledematen) zijn een contra-indicaties.
 4. Volledige functionaliteit van de longen/ ademhaling. Er mag geen aanwijzing op tuberculose bestaan. In geval van astma of andere longaandoeningen is een longfunctieonderzoek noodzakelijk. 
 5. Bij zware storingen van het spijsverteringsstelsel die tot plotselinge ongeschiktheid kunnen leiden beslist de onderzoekende arts. 
 6. In het geval van eerdere hersenletsel of andere letsels van de schedel is een gedetailleerd neurologisch onderzoek noodzakelijk. Mensen die een beroerte hebben gehad, worden niet geaccepteerd.
 7. De aanvrager moet een gebalanceerd karakter hebben en over geestelijke maturiteit beschikken die met het uitoefenen van de valschermsport verenigbaar zijn.  Uitgesloten zijn aanvragers die een neiging tot overdreven emotionele uitbarsting hebben, een mentale ziekte hebben of persoonlijkheidsstoornissen vertonen. 
 8. Bij eerder opgetreden hart- of vaatziektes is een gedetailleerd cardiologisch onderzoek vereist. 
 9. De aanvrager mag geen wervelkolomschade, bekkenprobleem, of afwijkingen van bovenste of onderste ledematen vertonen welke een gevaar voor de veiligheid bij het valschermspringen met zich meebrengen.
 10. Er mag geen aanwijzing op medicatie- of andere vergiftiging bestaan.
 11. Bij vrouwelijk aanvragers vormt zwangerschap een contra-indicatie. 
 • Hits: 1560
Copyright © 2014 - 2022 Skydive Spa • Aérodrome de Spa La Sauvenière • B-4900 SPA | Website by Zzam.be